Thiết bị cơ khí môi trường

Thiết kế, Chế tạo thiết bị cơ khí:

Cho các công trình xử lý môi trường: bồn lọc áp lực, bồn trao đổi ion, bồn tạo áp, bể lắng, bể UASB, bể USBF, bể tuyển nổi,bể lắng xoáy, bể lọc nổi, tháp hấp thụ, tháp hấp phụ,…

 enlightened http://www.tantainguyen.com/